شماره جاری: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر داخلی