شماره جاری: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-192 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر داخلی