اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین مختاری

دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

dr.mokhtariyahoo.com

سردبیر

محمدحسین مختاری

دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

dr.mokhtariyahoo.com

جانشین سردبیر

ندا ملکی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی

infomazaheb.ac.ir

مدیر داخلی

امید خاکی

دانشجوی دکتری

omid_khaki68yahoo.com