اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین مختاری

دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

dr.mokhtariatyahoo.com

سردبیر

محمدحسین مختاری

دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

dr.mokhtariatyahoo.com

جانشین سردبیر

ندا ملکی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی

infoatmazaheb.ac.ir

مدیر داخلی

امید خاکی

دانشجوی دکتری

omid_khaki68atyahoo.com