نویسنده = ���������������� �������� ������ ��������