نویسنده = ������������ ������ ������������
تحلیل تمدنی حکمروایی/ پیشوایی در فرهنگ شیعی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 61-86

سید علیرضا واسعی