نویسنده = �������������� ������ ������������ ����������������
رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی در طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 87-103

محمدباقر خزائیلی نجف آبادی