شماره جاری: دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-192 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه