بازشناسی مفهوم «امت اسلامی» براساس منابع و متون اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این مقاله بر مبنای تحلیل گفتمان استوار شده است. گفتمانها نقش معنادار ساختن مفاهیم را بر عهده دارند. از همین رو با تغییر گفتمانها، مفاهیم جدید به وجود آمده و معنادار می‌شوند و یا دچار تحول گشته و نیازمند بازتعریف هستند. در گفتمان انقلاب اسلامی و متون دینی، امت اسلامی یکی از واژه­‌های پرتکرار می‌باشد. بر همین اساس، مقتضی است تا مفهوم امت اسلامی در گفتمان انقلاب اسلامی و متون دینی، مورد بازشناسی قرار گیرد. نوع پژوهش در این مقاله بنیادی است و سعی شده است داده‌های جمع‌آوری شده از متون و منابع اصلی، با نگاهی گفتمانی توصیف و تحلیل گردد. همچنین سعی شده است تا با رویکردی آینده‌پژوهانه و استفاده از روش تحلیل راهبردی، وضع موجود بررسی و راهبردهای لازم جهت رسیدن به وضع مطلوب ارائه گردد. در گفتمان انقلاب اسلامی، مفهوم امت اسلامی مورد بازشناسی قرار گرفته و به صورت گسترده، بازنشر گردیده است. اما کماکان چالشهایی بر سر راه تحقق امت اسلامی قرار دارد که در این مقاله با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، راهبردهایی جهت برطرف شدن چالشها و رسیدن به آینده مطلوب که همانا شکل‌گیری امت اسلامی واحد می‌باشد، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها